۱۱- دیدار

باورم نمی شد خودش باشه! اما بود ... وقتی نگام کرد هر ۲ شک شدیم ... گفتم : سلام ...
گفت : سلام عزیزم... و بغلم کرد 6.gif نمی دونم ... لحظه ی قشنگیه لحظه ی دیدار ...
1.gif6.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید