349- خرافاتی

گاهی عقاید ِ عجیبی دارم من ! غیر از خرافات چیز دیگری نمی تواند باشد اما باز هم نمی توانم جلویش را بگیرم.

مثلا وقتی فالِ ورق می گیرم (بگذریم که به خود ِ فال هیچ اعتقادی ندارم و صرفا برای سرگرمی و این روزها برای فکر نکردن به آن می پردازم) اصرار ِ عجیبی دارم که ورق ِ دل و گشنیز باید روی هم باشند و خشت و پیک روی ِ هم ! دلم نمی خواهد دل را روی ِ پیک یا گشنیز را روی ِ خشت بگذارم ! 

یا مثلا از وقتی فیس بوک آمده، حساسیت خاصی دارم که صفحه پروفایل خودم را در پنجره ای جدا باز کنم و روی ِ صفحه شخص ِ دیگری باز نکنم به خصوص اگر نسبت به آن شخص دیگر چندان حس ِ خوبی نداشته باشم!

و مثلا های ِ دیگر !

/ 1 نظر / 22 بازدید
Hessam

یا مثلا در روی جعبه دستمال کاغذی رو جدا نکنی! یا کتابی که می خری یه کوچولو حتی تاخوردگی یا لکه نداشته باشه! یا عکس امام اسکناس ها رو همه رو بذاری روی هم! یا... [لبخند]