۷۴-گريه ها و خنده ها« اشک های جهان را ميزانی هميشگی است. هر آن که در جايی گريه آغازد،ديگری در جای دگر ز گريه باز ايستد. خنده نيز چنين باشد.پس بياييد از نسل خويش بد نگوييم.نسل ما محزون تر از اجدادش نيست. بياييد اصلا از آن سخن نرانيم. راست است که جمعيت، فزونی گرفته است.»

ساموئل بکت

exportImage.asp?s=cano&i=10496959&w=280&h=210

/ 0 نظر / 8 بازدید