372- اشتباهی

آنها آدمهای ِ اشتباهی بودند: اشتباهی آمدند، اشتباهی خندیدند، اشتباهی گریه کردند، اشتباهی بزرگ شدند، اشتباهی راه رفتند، اشتباهی خواندند، اشتباهی نوشتند، اشتباهی اهمیت دادند، اشتباهی عاشق شدند، اشتباهی گریه کردند، اشتباهی لبخند زدند، اشتباهی سکوت کردند و اشتباهی رفتند ...

/ 0 نظر / 31 بازدید