سلام عليکم ... آقا من اومدم بگم شما که اين همه زحمت می کشين ، قدم رنجه می فرماييد و تا اين جا مياين بابا جون خوب لااقا يه پيامی يه نظری چيزی هم بذاريد که ما دلمون خوش شه! آخه من عقده ای شدم. هی ميام می بينم باز ديد کننده داشتم اما خبری از پيام نيست خوب يه کم هم از اين لطفاتون به ما بکنيد و ما رو سرفراز کنيد همين ديگه ... زياده عرضی نيست . فعلا بای بای