«هر صبح،آغازی ديگر است؛
هر روز، جهانی است که از نو تولد می يابد؛
امروز،روزی نو است.
این دنیای من است که امروز،
از نو بنیاد می یابد.
سراسر حیاتم را تا این لحظه گذرانده ام،
تا چنین روزی فرا رسد،
این لحظه،این روز،همچون لحظه های دیگر در طول ابدیت
خوب و گرامی است.
بر آنم که از این روز و لحظه لحظه ی آن،
بهشتی زمینی بیافرینم
امروز،روز بخت من است.»
دان کاستر