«شادکامی نه از برون،
که از درون فرا می رويد.
شادکامی آن نيست که می بينيم و لمس می کنيم،
ويا چيزی که ديگران برايمان انجام می دهند،
و شادمانمان می سازد.
شادکامی آن است که ما،
می انديشيم،حس می کنيم و انجام می دهيم،
نخست برای همنوعان
و سپس برای خود.»

هلن کلر