سلام ... در راستای اين که من جديدا يه ميز خريدم و بعضی از دوستان نظرات و الطاف صميمانشونو ابراز داشتن، گفتم اينو بنويسم که قدر دانی کرده باشم. آخه بابا چه خبرتونه؟ شما که از من هول تريد؟ يکی می ترسه غذا بپره تو گلوم! يکی هنوز چايی نخورده فاميل شده و شيرينی می خواد! بابا اخه يه ميز نا قبل هم مگه شيرينی می خواد ؟؟ نه ..شما بگيد ... يکی ديگه هم اينا رو ول کرده و از رنگش می پرسه! نمی دونستم يه ميز چه کار ها می کنه! والله من که نمی دونم چی بگم ... شما بگيد