آخ جون آخ جون ...بالاخره من ميز کامپيوتر خريدم بعد از يه عالمه وقت که منتظر بودم ... ديشب رفتيم و قال قضيه رو کنديم! امروز ظهر آوردنش يه وانتی اوردش اما خودش تنها بود!!! کسی هم خونه نبود.يه کم صبر کرد شايد کسی پيدا شه، اما آخرش بيچاره مجبور شد خودش تنها بيارش بالا ... کلی مشغول تميز کردن کامپيوتر و اتاق و ... بودم.الانم هنوز ناهار نخوردم اما خوب هيجان داره!!! اينم از اولين نوشته ی من روی ميز جديدم ...