وايسا ... کجا می ری؟ دٍ آخه بهم بگو .... نامرد بگو کجا می ری؟
من به زور پیدات کرده بودم
حالا می خوای بری؟ اِ بهت می گم صبر کن ... کجا در می ری؟ مگه من آخه چه گناهی کردم ؟؟؟؟ نرو ... وايسا ... آآآآخ نرو ... نرو ... نرووووووووووووووووووو ........