دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت
دائمآ يکسان نباشد حال دوران غم مخور

هان مشو نوميد چون واقف نئی ز اسرار غيب
باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور ...