می گم که ...تنهايی هم بد چيزی نيست ها ... انگار بعضی وقت ها آدم بهش نياز داره.من الان کاملا تنهام ... بابا هم رفته سر کار. وقت دارم بشينم فکر کنم ... وقت دارم حسابی بريزم و بپاشم ( و هر وقت دلم خواست جمع کنم ) می تونم در آرامش بيشتری درس بخونم. می تونم هر وقت هر چی خواستم بخورم می تونم غذا نخورم خلاصه ...
اما اين تنهايی هميشگيش خوب نيست.فقط بعضی وقتا لازمه ... ولی من دوست ندارم زياد تنها باشم ...