سلام به همه ی ايرانيان دنيا

طليعه ی بهاری ديگر رو به همه ی هموطنان عزيزم تبريک می گم.شاد باشيد و پيروز .