آخه من ديگه چی می تونم بگم؟ با اين پيام های زيبايی که واسم گذاشتی ،ديگه حق ناليدن ندارم. من مثلا دختر تو ام. پس بايد شبيه تو باشم. می دونم هيچ وقت نمی تونم مثل تو شم ... اما حداقل يه ذره که می تونم ... تو هميشه برای من بهترين بودی،هستی و خواهی بود .پس چرا از بهترين و نزديکترين کسم الگو برداری نکنم؟ تو هميشه واسه ی من موجب آرامش بودی و هستی . پس با تو بودن بهترين نعمته. گر چه بقيه هم هستند، اما وقتی تو هستی ديگه چيزی نمی خوام. هميشه با من باش و با من بمون بهترينم ...