نمی دونم چرا باز اين طوری شدم؟خودم هم نمی دونم!!! خيلی بده که آدم خودش هم ندونه ...
دو روزه که نمی تونم غذا بخورم ... يعنی درست نمی تونم ... گلاب به روتون همش حالت تهوع دارم . ۱پشت گردنم بد جوری درد می کنه ... همش اعصابم خورده ... کلا ريختم به هم .شايد هم از اثرات عيد هست! رو من تأثير بر عکس داره !! نمی دونم ولی کلی داغونم . بابا جونم بيا ببين دخترت چه جوری شده من که اين جوری نبودم ... پس آخه چرا؟ خودم هم نمی دونم . دلم يه چيزی يا يه کسی رو می خواد بابايی ... اما نمی دونم چی يا کی