به مادرم گفتم:"دیگر تمام شد."

گفتم: همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد

باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم."

...

فروغ