" گفت معشوقی به عاشق کای فتی
تو به غربت دیده ای بس شهر ها

پس کدامین شهر زآن ها خوش تر است
گفت آن شهری که در وی دلبر است

هر کجا که یوسفی باشد چو ماه
جنت است ار چه باشد قعر چاه "

مولانا