و من امروز سی و یک ساله شدم :)

 

معاشـــــــــــــران گره از زلــف ِ یـار باز کنید

شبی خوش است بدین وصلتش دراز کنید