بعضی ها را آنقدر دوست داری که حتی وقتی اسمت را خلاصه می کنند، دلت نمی آید تصحیح شان کنی ...