نمی دونم راهنمایی بودم یا دبیرستان ... بابا برای ِ تولدم سه تا کتاب خرید : 1. زمستان 62 ؛ 2.  زن ِ سی ساله و یک کتاب ِ دیگه که هر چی فکر می کنم یادم نمیاد چی بود ! از زن ِ سی ساله، جلد بنفش رنگش و تصویر یک زن روی جلد یادمه و چیزی که یادمه این که سی سالگی اوج ِ شکوفایی ِ یک زن هست و ... اون موقع فکر می کردم اووووووو حالا کو تا سی سالگی !!! تا اون موقع من هم کلی چیز یاد می گیرم و کلی شکوفا می شم !!!! امروز سی سال و چند روزه هستم و هنوز نمی دونم "شکوفایی" دقیقا یعنی چی، چه رسد به اوجش !!!!