1. فیلم "گذشته" اصغر فرهادی رو دیدم. بعدا سر فرصت گسترده می نویسم.

2. امروز باری بار اول رفتم پرفکتور: افتضاح. بعد از یک ساعت در نوبت نشستن، گیر های ِ الکی و آخر هم گفت باید مدرک ِ برق حتما باشه (علاوه بر اجاره خونه!!!) و بیمه هم لازمه. فردا باید برم خودم رو بیمه خصوصی کنم. کارمندهای ِ اکثر ِ مراکز ِ دولتی خیلی مزخرف هستند و بد برخورد !!!

3. چند ساعت ِ دیگه، دقیقا 9 ماه می شه که من پاریس هستم، 9 ماه می شه که بابا و مامان رو ندیدیم ... 9 ماه ! اندازه به دنیا اومدن ِ یه بچه ... به دنیا دارم میام ...