یکی به داد من برسه .من نمی دونم چرا زنده م ؟چرا اینجام؟اصلا چرا اومدم؟ چرا موندم؟ چرا موندن و رفتنم دست خودم نیست؟چرا باید هم اومدنم هم رفتنم دست کس دیگه ای باشه؟
همه ادعا می کنن همه چی می دونن اما هیچ چیز بارشون نیست... بعضیا این قد خودخواهن که دیگران رو اسباب بازی می بینن!اسمشونم می ذارن آدم!

نمی دونم ... دیگه هیچی نمی دونم.نمیدونم دارم چی کار می کنم.نمی دونم چه گندی دارم میزنم ... کمکم کن ... روحمو آزاد کن .....