دوست عزيزی در قسمت پيام ها،نوشته بودن که کمی عميق تر بنويسم. دوست عزيز! حق با شماست. خودم هم فکر می کنم که نوشته هام کمی سطحی هستن.سعی می کنم با حوصله ی بيشتری بنويسم.نمی خوام بهونه بيارم اما نوشتن فارسی کمی سخته يعنی هنوز جای حروف رو خوب ياد نگرفتم و زود حوصله ام سر می ره
با اين حال باز هم ممنونم و سعی می کنم بهتر بنويسم.