برای آن که کمی ، حتی اگر شده کمی زندگی کرد، دو تولد لازم است.تولد جسم و سپس تولد روح . هر دو تولد مانند کنده شدن هستند.تولد اول بدن را به این دنیا می افکند و تولد دوم روح را به آسمان می فرستد.

تولدت مبارک