حالا جز ناله ی سازم واسه من درمون نمونده

نغمه ی ساز دل امشب منو سوی تو کشونده ...