سلام

در راستای این که در تصمیمی که راجع به چت گرفته بودم تا حدودی به موفقیت رسید ، این بار سعی بر انجام کاری مهم تر و البته سخت تر دارم.من باید تا جایی که می تونم بیشتر درس بخونم و به هدفم نزدیک تر شم.مطمئن هستم اگه بخوام ، می تونم


"All we have to decide is what to do with the time that is given us." Gandalf the Grey