پریروز رفتم دکتر ... بد نبود .اگه خدا بخواد انگار کم کم دارم آدم میشم اونقدر تجویز های خوبی کرد که نگو!!! باید حتما برم مهمونی و یا این که با بابا برم خرید.... اما خداییش یکی از توصیه هاش امروز عالی مؤثر واقع شد ... خیلی عصبی بودم اما ۱ پیاده روی توپ با بابا کلی حالومو آورد سر جاشخلاصه اینکه
الان توپم!!! تازه ناظری هم داره می خونه ...
مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم ....