می خوام از امشب دیگه جدی جدی کمش کنم. تا حالا ۱۰۰۰ بار خواستم این چت لعنتی رو کم کنم یا بذارم کنار. همیشه اولش موفق بودم اما دو باره یه چیزی شده که همه چی به هم خورده
اما این بار نبایداین طور شه .... واقعا داره خستم می کنه ... هم روحی هم جسمی ... به هیچ کاریم هم نمی رسم . شب ها که تا ۳ـ۴ بیدارم ... روز ها هم همش خسته و عصبی این بار اینجا نوشتم که یادم باشه حق ندارم زیاد چت کنم

اراده ... اراده ... اراده
: واسه خودم