باورم نمی شد خودش باشه! اما بود ... وقتی نگام کرد هر ۲ شک شدیم ... گفتم : سلام ...
گفت : سلام عزیزم... و بغلم کرد نمی دونم ... لحظه ی قشنگیه لحظه ی دیدار ...