ازش پرسیدم پرسپولیس چی کار کرد؟ گفت پرسپولیس کیه؟ گفتم : تو که ختم پرسپولیس بودی ... گفت بابا بی خیال ...منچستر رو بچسب !!! تو رو خدا می بینی؟ آخه آدم چی بگه ... طرفداراش که این باشن وای به حال ....