به نام او

بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببر یده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند

... سلام ...