چرا اینجا روزها انقدر سریع می گذره؟ 

تهران - تیر و مرداد ِ 92