باز هم احساس های در هم و قاطی ِ روز ِ تولد ... باز هم ترکیب ِ شادی و اضطراب ... باز

هم کلی فکر، کلی تصمیم، کلی آرزو ...

 

اولین ساعت 12 تیر 1390