من نمی خوام بنویسم،زور که نیست !
خوب ننویس؛مگه کسی زورت کرده؟
آره! نمونه ش خودِ تو !

بی خیال بابا ! هر کار عشقت می کشه بکن. فضولی هم موقوف !!!