نه !
 من ديگه اين جا نمي مونم .
 من مي خوام بيام بيرون .
 ديگه اهميت نمي دم بقيه چي مي گن يا چي فكر مي كنن .
 مي خوام همه ي اون " دشمنان عزيز " رو كنار بزنم .
 مي خوام همه ي لباس هاي كهنه م رو بندازم دور .
 مي خوام از اين جا بيام بيرون .
 مي خوام راه خودم رو برم ... بي خيال بقيه !
 مي دوني ؟! جنين اگه بيش از حد توي رحم مادر بمون ، مي ميره ! اون چيزي كه روزي ازش تغذيه مي كرد اونو مي كشه !
 من نمي خوام كشته شم ! نه به دست اون .
 من دارم بيرون ميام .